• Inici
  • Condicions generals

CONDICIONS GENERALS

1. CESSIÓ. Mitjançant la formalització d´aquest contracte, ambdues parts acorden la cessió de l´allotjament en la seva integritat, que el propietari, directament ó indirectament, efectua a favor de l´usuari, a canvi del preu i terminis determinats en les condicions particulars i en circumstàncies de immediata disponibilitat.
Aquest contracte es per una durada de temporada determinada amb finalitat turística i qualsevol ampliació ó reducció del període previ pactat està condicionat a l´acord mutu entre propietari ó gestor de l´allotjament i usuari.

2. SERVEIS DE L´ ALLOTJAMENT DE ÚS TURÍSTIC. El propietari o gestor, en compliment d´aquest contracte , s´obliga a prestar els serveis contractats a les condicions particulars.

En compliment de la normativa vigent, l´allotjament posa a disposició del usuari un telèfon de de contacte per poder atendre i resoldre de manera immediata qualsevol consulta ó incidència relativa a l´activitat de l´allotjament de ús turístic. Igualment disposa d´un servei d´assistència i manteniment de l´allotjament.

L´allotjament compta amb mobiliari, aparells i estris necessària per l´ocupació immediata, amb la finalitat de donar un servei correcte d´allotjament en relació a les places que disposa, tot en perfecte estat.

3. RESERVA. La reserva de l´allotjament en concret s´entendrà com efectuada en el moment en que el propietari , o el seu representant li hagi confirmat en ferm la reserva i aquest hagi complert els requisits en termes econòmics recollits en el contacte .En cas contrari s´entendrà com no acceptada la reserva.
Si la reserva fos feta per unitats no identificades, es posarà a disposició del usuari una unitat que reuneixi les característiques pactades Un cop confirmada la reserva, l´usuari podrà disposar de la unitat a la data i hora convingudes

4. PAGA Y SENYAL . Un cop efectuada la reserva, l´usuari pagarà una paga i senyal de l´import final pactat, per la prestació de serveis i que es formalitzarà segons els terminis establerts a les condicions particulars. Quan la reserva s´hagi realitzat  mitjançant eines de pagament electrònic i l´establiment opti per fer el càrrec de paga i senyal , el càrrec s´efectuarà dins de les 48h següents a la formalització de la reserva.

5. CANCELACIÓ DE LA RESERVA. L´usuari, d´acord a la informació que s´ha facilitat prèviament , té el dret a cancel·lar la reserva efectuada segons els acords establerts a les condicions particulars

6. RENUNCIA A LA CESSIÓ. Queda regulada segons el que s´ha establert a les condicions particulars i d´acord a la informació prèvia facilitada a l´usuari.
En el cas que no s´hagin establert les condicions al respecte, quan l´usuari abandoni l´allotjament abans de la data final que tenia reservada, el propietari ó gestor podrà carregar l´equivalent al 100% del preu total dels serveis que queden per utilitzar .

7. DESALLOTJAMENT. En el cas que l´usuari de l´allotjament turístic atempti contra les normes bàsiques de convivència e higiene, contra les normes de l´edifici o comunitat de propietaris, tingui la intenció d´entrar o quedar se en l´allotjament amb una altra finalitat a la pròpia de l´allotjament, i/o incompleixi les ordenances municipals dictades, el titular de la propietat ó la gestora del allotjament de ús turístic podrà requerir a l´usuari que abandoni l´allotjament en el termini de 24 hores. Si l´usuari no abandona l´allotjament en el plac acordat es podria sol·licitar l´ajuda de les forces de l´ordre públic pel seu desallotjament..
En el suposat d´abandonament de coses personals y/ó abandonament de l´allotjament, ja sigui per la clàusula anterior o per altres raons, s´informarà a l´usuari de la propietat o la gestora podrà retirar li les seves coses que es trobin a l´allotjament, un cop realitzat inventari i en presencia de dos testimonis.

Passats un mes des de la notificació al domicili de l´usuari d´aquest fet, el titular podrà disposar lliurement de dites pertinences si l´usuari no les hagués retirat.


8.  EL PROPIETARI / GESTOR DEL ALLOTJAMENT DE ÚS TURÍSTIC. D´acord amb el principi que promulga la llei de turisme de la Generalitat de Catalunya respecte als drets i la necessitat que l´usuari rebi un tracte adequat i uns serveis de qualitat, s´estableixen les següents obligacions:
a) El bon tracte cara a l`usuari i procurar per la seva comoditat, tranquil·litat e intimitat.
b) Vetllar pel compliment de les normes de ús ó règim intern de l´allotjament turístic
c) Facilitar la informació que sol·liciti l´usuari, en tan a l´allotjament cedit.
d) Facilitar immediatament la documentació per formular reclamacions
e)Facturar d´acord al preus establerts
f) Complir amb la normativa turística general i la normativa específica reguladora de la seva activitat Complir con la normativa turística general y la normativa específica reguladora de la seva activitat, segons el que es preveu a l´article 36 de la Llei de Turisme de Catalunya.

9.  L´USUARI TURÍSTIC. Mitjançant la signatura d´aquest contracte, l´usuari d´aquest contracte s´obliga a complir amb els drets i deures pactats en el mateix, reglaments de ús ó regim intern de ús i amb tot el previst per la Llei, principalment els següents punts:
a) A un bon ús , responsable i sostenible de l´allotjament cedit, les seves instal·lacions , annexos mobiliari, estris i serveis i a ocupar se en tot moment de mantenir el bon estat de conservació .També s´obliga a respectar i seguir les normes de règim intern.
b) A abandonar l´allotjament en l´horari pactat i en les condicions especifiques del contracte.
c)A gaudir de l´allotjament i dels serveis annexes en els terminis acordats en les condicions particulars.
d) A respectar l´ocupació de l´allotjament, limitada al número màxim de persones que sigui permès. En cas de no ser respectat aquest apartat, podria suposar la prohibició d´entrada al mateix o desallotjament.
e) A tornar l´allotjament en bon estat , recollit i presentable. Orientativament, s´haurà d´entregar sense cap tipus de brossa, la vaixella ha d´estar neta, la nevera sense restes d´aliments…Qualsevol despesa que ocasioni el incompliment d´aquest apartat podrà ser reclamat a l´usuari en concepte de costs de neteja i deduït de l´import de la fiança
f) A pagar la totalitat el preu acordat en la forma i terminis convinguts
g) A respectar als veïns . En cas de negligència ó comportament inadequat , es podrà resoldre aquest contracte de forma immediata, sense renuncia a la corresponent indemnització per danys i perjudicis que ocasionés.

10.  FIANÇA. La fiança acordada en les condicions particulars, pagada en efectiu, serà retornada a l´usuari al final de l´estada prèvia verificació de l ´estat de l´allotjament. En el cas que l´usuari o persona que estigui sota la seva responsabilitat, causés dany a l´allotjament, es descomptarà de la fiança fins a cobrir el import dels danys i si fossin superiors , l ´usuari haurà de pagar la diferencia.

11 CAUSES DE RESOLUCIÓ. Aquest contracte es dissolt de ple dret per causes ells General establert en la llei i en particular, per incompliment de les obligacions derivades del present contracte.

12 FULLS OFICIALS DE RECLAMACIÓ, RECLAMACIÓ I DENÚNCIA. Aquest establiment té fulles denúncia, queixa i reclamació immediatament a disposició de l'usuari que ho sol·liciti. En compliment del règim jurídic previst a l'article 68 del decret 159/2002, de 20 de novembre.

13. RECLAMACIONS. Fotografies de l'allotjament es corresponen amb la realitat, encara que en alguns casos, es podria variar d'una decoració minimalista.

En els casos de TV per satèl·lit, les llengües de les cadenes dependrà en el sistema instal·lat.

Malgrat és una comprovació dut a terme una inspecció rigor d'allotjament amb cada canvi d'usuari, podria ser el cas que s'havia fet malbé. En aquest cas, l'usuari haurà de comunicar aquesta immediatament i com més tarda, 24 hores després de la seva arribada. Llavors es procedirà a la seva correcció en un termini raonable.

Propietari o gerent no és responsable d'una reclamació posterior quan l'usuari no ha informat dins del termini.

14. RESPONSABILITAT IMPUTABLE AL PROPIETARI O GERENT. En el cas que les allotjament reservat presentes greus deficiències que han sorgit que impedir el seu normal ús, el propietari o gerent es compromet a buscar una solució alternativa de similars característiques i preu. Si això no és factible retornem la part de l'import de la reserva, segons l'hora de gaudir d'allotjament, llevat que qualsevol responsabilitat addicional es pot atribuir al propietari o gestor.

No serà responsable en els casos següents:

a) negligència o omissió dels serveis, atribuïbles a tercers.
b) mal ús, errors o mal funcionament de les piscines, zones de jocs infantils per a nens i instal·lacions esportives de tota mena i el seu ús sota la responsabilitat de l'usuari.
c) sostracció o robatori a l'allotjament.
d) danys a persones o coses causades per força major o contratemps imprevistos que no pot respondre a l'allotjament.

15. DADES PERSONALS. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL. D'acord amb el que estableix l'article 5 de la LO 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, les parts per la present es mostra que les dades personals de l'usuari accepta les condicions i serà arrelat en un arxiu que té per objectiu la gestió de la prestació dels serveis oferts, incloent-hi serveis així com la realització d'enviar informació via correu electrònic o regular o qualsevol altre tipus de documentació que Pot ser d'interès del client, proporcionant així el seu consentiment.

Si el client no vol rebre aquesta informació, cal dir-ho per escrit el gestor d'allotjament.

Informa al client que les seves dades d'identificació pot ser comunicats a empreses del grup, per dur a terme la gestió del servei. Aquestes empreses es reuneixen el nivell de seguretat requerit per la llei aplicable castellà i català. El client, d'acord amb el indicat, es considerarà responsable de les seves dades; i el propietari o l'allotjament de temps compartit, com a responsable del seu tractament d'acord en el que estableix l'article 12 de la LO 15/1999 i la seva normativa de desenvolupament.

En aquest sentit, el propietari o gerent de l'allotjament de temps compartit es compromet a complir amb la normativa sobre protecció de dades que es poden aplicar, en el seu estatus com a responsable del seu tractament. Dades que poden accedir a càrrec del tractament no s'aplicarà o utilitzats per a una finalitat diferent de la que es descriu en la sol·licitud de la reserva i en aquestes condicions.

Informar al client que pres mesures tècniques per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat a les dades personals facilitades pel client. El client podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita i signada (adjuntant fotocòpia del DNI) a l'adreça del titular o director de l'allotjament d'ús turístic.


El client declara que totes i cadascuna de les dades facilitades en el procediment de contractació són correctes.

___________________________________________________________
[1] El gerent, actuant en nom de la propietat, declara que l'activitat està degudament habilitat administrativament, haver complert amb tots els requisits establerts per la normativa de Turisme de Catalunya i altre sector estàndards.
[2] Segons de Turisme de Catalunya, l'usuari està obligat a identificar-se mitjançant l'exhibició d'un document que acrediti la seva identitat.
[3] Ell informa l'usuari que aquest temps compartit allotjament està inscrita en el registre de Turisme de Catalunya, hi ha certificat d'habitabilitat i compleix amb les condicions tècniques i qualitat requerida.
[4] Abans que la signatura d'aquest contracte s'ha informat a l'usuari dels preus que corresponen als serveis contractats.
[5] els ponts serà definit segons aquells partits nacionals, regionals o locals que s'estableixen en l'horari i favorables per estades de 3 a 5 dies quan es combina amb un cap setmana.